Mỗi tượng Phật được yểm bằng kinh điển xá lợi và bảo vật quý giá. ( Xem thêm Điều khoản dịch vụ)

LỰA CHỌN CÚNG DƯỜNG

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org