KINH PHƯỚC ĐỨC CỦA VIỆC TẮM PHẬT

 

“…Nếu như người đàn ông, phụ nữ hoặc nhóm năm hành khất xây dựng hình ảnh của Đức Phật, hoặc nếu những người không có sức mạnh lớn hơn một hạt lúa mạch; Hoặc xây dựng một tháp (thân nó có kích thước của một quả táo tàu, tháp có kích thước bằng một cây kim, cây dù, bằng một miếng cám, xá lợi bên trong của nó giống như hạt mù tạc) ; hoặc nếu có bất kỳ ai chép lại kinh điển Phật giáo và đặt nó vào trong tháp, điều này giống như cúng dường một đồ trang sức quý hiếm để bày tỏ lòng tôn kính của họ.  Theo sức mạnh và khả năng của mình, nếu họ thực sự chân thành và kính trọng, (hình ảnh hoặc bảo tháp) sẽ giống như hiện thân của ta, bình đẳng mà không có sự khác biệt.

Thiện nam tử, nếu có bất kỳ chúng sinh nào có thể thực hiện việc cúng dường quý báu như vậy, họ sẽ tôn vinh bằng cách đạt được mười lăm công đức tuyệt vời:

- Đầu tiên, họ tha thiết sống trong khiêm cung

- Thứ hai, họ phát triển trí tuệ đức tin thuần tịnh

- Thứ ba, tâm họ trở nên chân thật

- Thứ tư, họ luôn làm việc công dức

- Thứ năm, họ sẽ hòa cũng dòng chảy trí tuệ

- Thứ sáu, họ sẽ liên tục gặp được chư Phật

- Thứ bảy, họ sẽ có có thói quen nắm bắt chánh Pháp

- Thứ tám, họ có thể hoàn thiện bất kỳ lời nguyện nào

- Thứ chín, theo những nguyện ước của họ, họ có thể tái sinh vào tịnh độ của chư Phật.

- Thứ mười, nếu như được sinh ra trong cõi người, họ sẽ trở thành những người giàu có trong gia đình quý tộc được kính trọng trong số những người khác; họ luôn tạo ra niềm an lạc.

- Thứ mười một, trong thân người, họ sở hữu bản tánh tự nhiên của chư Phật

- Thứ mười hai, bất kỳ một kẻ thù hay ngã quỹ nào cũng không thể hãm hại hoặc gây khó khăn cho họ.

- Thứ mười ba, mặc dù trong thời kỳ tăm tối, họ có thể bảo vệ và duy trì chánh Pháp

- Thứ mười bốn, họ sẽ được bảo vệ bởi vô lượng chư Phật mười phương

- Thứ mười lăm, họ sẽ sớm đạt được năm đặc tính của Pháp thân.

 

Tại thời điểm đó, Đấng Thế Tôn đã nói những câu này:

Sau khi ta nhập Đại Bát Niết Bàn

Con có thể tôn thờ xá lợi của ta

Xây dựng tháp báu hoặc thậm chí hình ảnh của Như Lai

Tại nơi có hình ảnh hoặc xá lợi,

Con có thể thành lập một mandala

Với nhiều loại hương trầm và hoa

Rải trên bề mặt.

Với nước thơm tươi mát và lộng lẫy

Con tưới vào cơ thể hình ảnh của ta,

Cúng dường các loại thức uống và thức ăn có hương vị khác nhau,

Trân trọng thực hiện với lòng sung mộ

Hãy tôn vinh các đức tính của Như Lai,

Mà không thể nghĩ bàn vô biên;

Thông qua trí tuệ của phương tiện thiện xảo

Và siêu năng lực của chư Phật

Con nhanh chóng đi đến bờ bên kia của Niết Bàn.

Con sẽ đạt được thân Kim Cang

Hoàn hảo với ba mươi hai hảo tướng

Và tám mươi dấu hiệu cát tường

Giải thoát vô lượng chúng sinh…”

© 2017 Dự án Đức Phật Dordenma

©2007-2016 Buddha Dordenma Foundation. Some rights reserved - buddhadordenma.org - Kingdom of Bhutan

© 2007-2015
buddhadordenma.org